Privacy-statement AVG

Privacy-statement Baptistengemeente Heerenveen.

Baptistengemeente Heerenveen verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door onze gemeente.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens verdienen bescherming

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een geloofsgemeenschap als Baptistengemeente Heerenveen.  

Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacystatement geven wij aan hoe Baptistengemeente  Heerenveen voldoet aan de wetgeving.

Van wie verwerkt Baptistengemeente Heerenveen persoonsgegevens?

Baptistengemeente Heerenveen verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

Leden en vrienden van Baptistengemeente Heerenveen;

Voorgangers van buiten de eigen gemeente die een of meerdere keren voorgaan in de diensten;

Leden van het zangkoor die geen lid of vriend zijn van onze gemeente;

Leden van het Zusterhulp die geen lid of vriend zijn van onze gemeente;

Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het secretariaat van Baptistengemeente Heerenveen verwerkt alle  persoonsgegevens.

De eigen voorganger, het bestuur en penningmeester van de gemeente mogen gegevens die nodig zijn hun werkzaamheden inzien en gebruiken. Ook kan de Coördinator Gegevensbeheer inzage krijgen en waar nodig of gevraagd maatregelen nemen.

Waarvoor verwerkt Baptistengemeente Heerenveen persoonsgegevens?

Om goed te kunnen functioneren als geloofsgemeenschap hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.

Mailadressen gebruiken wij voor communicatie en het toesturen van digitale informatie, zoals de Pniëlbode.

Op de website staan de contactgegevens van de verschillende verenigingen, bestuursleden, eigen voorganger, bestuur en penningmeester.

Verwerkt Baptistengemeente Heerenveen bijzondere persoonsgegevens?

Nee, Baptistengemeente Heerenveen verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d.  

Baptistengemeente Heerenveen draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

Hoe gaat Baptistengemeente Heerenveen met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de gemeente of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Foto’s

Voor het maken en gebruik van de foto’s geldt dat de betrokkene schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook de situaties waarin de foto’s  mogen worden gebruikt worden door de betrokkenen gekozen en liggen vast in het machtigingsformulier.

Diensten

Voor onze diensten en activiteiten geldt dat niet toegestaan is:

Het maken van opnames, zowel audio als video.

Het maken van foto’s van personen, die daar niet vooraf schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.

Het via de beamer tonen van foto’s van personen, die daar niet vooraf schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Het secretariaat van Baptistengemeente Heerenveen heeft toegang tot  alle  persoonsgegevens.

De Coördinator Gegevensbeheer kan te allen tijde inzage krijgen en waar nodig of gevraagd maatregelen nemen.

De eigen voorganger, het bestuur en de penningmeester van de gemeente mogen gegevens die nodig zijn hun werkzaamheden inzien en gebruiken.

Voor de gebruikers van gegevens binnen de gemeente hebben wij een dataprotocol opgesteld waarin vastgelegd welke gegevens en waarvoor deze gebruikt mogen worden.  De voor akkoord getekende exemplaren van deze dataprotocollen zijn in beheer van het secretariaat.

Alle leden en vrienden van de gemeente, de externe koorleden , externe leden van zusterhulp en voorgangers van buiten de gemeente hebben via een machtigingsformulier aangegeven welke gegevens en in welke situatie hun gegevens gebruikt mogen worden.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen

Baptistengemeente Heerenveen wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel mee gediend wordt en met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen (bijvoorbeeld voor het drukken van de Pniëlbode  of het hosten van de website).

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden bewaard zolang iemand een relatie heeft met onze gemeente.

Na vertrek, overlijden of anderszins worden de gegevens bewaard tot na de eerstvolgende gemeentevergadering. Voor het bewaren van financiële gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften.

Cookies e.d. op de website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na uw toestemming - wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Baptistengemeente Heerenveen gebruikt geen cookies.

De website van Baptistengemeente Heerenveen is voorzien van een SSL Certificaat die zorgt voor versleuteling van gegevens en voorkomt aanpassing van gegevens die verstuurd worden over internet.

Kan ik zien welke gegevens Baptistengemeente Heerenveen van mij verwerkt?

Iedereen die op enige manier verbonden is met de gemeente heeft recht op inzage in de gegevens die Baptistengemeente Heerenveen verwerkt. Neem daarvoor contact op met het secretariaat. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Secretariaat: Janny Geertsma. E:

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Baptistengemeente Heerenveen  kunt u contact opnemen met de Coördinator Gegevensbescherming.

Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek kunt u contact opnemen met de Coördinator Gegevensbescherming.

Coördinator Gegevensbescherming: Jos Gerritsen. E: jos.gerritsen@upcmail.nl 

Wijzigingen privacybeleid

Baptistengemeente Heerenveen streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Op de website van Baptistengemeente Heerenveen is altijd het meest recente statement beschikbaar.