ANBI

Informatie over de gemeente ten behoeve van ANBI-registratie.

 1. BAPTISTENGEMEENTE HEERENVEEN
 1. De gemeente draagt de naam:Baptistengemeente, hierna te noemen: de gemeente.
 2. De gemeente is gevestigd te Heerenveen.
 3. De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend naar Nederlands recht.

(Artikel 1 van de statuten)

Rechtsvorm: Kerkgenootschap

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 76441954

RSIN: 003146169

Visie en grondslag van de gemeente.

De gemeente belijdt Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, als het Hoofd van de gemeente en de Heer van hemel en aarde.
De gemeente zoekt haar richting vanuit de openbaring van God, zoals zij ervaart hoe die door de Heilige Geest en de Bijbel tot haar komt.

(Artikel 2 van de statuten)

Missie en doel van de gemeente.

De opdracht van de gemeente is:

 1. Het evangelie uit te dragen in woord en daad.
 2. Allen die het evangelie aanvaarden en Jezus Christus belijden als hun Heiland en Heer in de gemeente te dopen door onderdompeling.
 3. Al degenen die op andere wijze elders zijn gedoopt en belijdenis van hun geloof hebben gedaan en tot de gemeente willen toetreden, als leden te verwelkomen.
 4. Als gelovigen samen een gemeenschap te vormen.
 5. Als gelovigen samen het avondmaal te vieren.
 6. In gehoorzaamheid aan God elkaar in liefde te dienen en te steunen op de weg van het geloof.
 7. In de samenleving trachten, waar mogelijk ook met anderen, zichtbaar te maken hoe wij geloven dat God wil dat mensen met elkaar en met de schepping omgaan

(Artikel 3 van de statuten)

 1. ANBI-registratie

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie-ABC behoren, zijn aangewezen als ANBI.

 1. Contactgegevens Baptistengemeente Heerenveen.
Postadres van de gemeente: Secretariaat, K.R. Poststraat 5, 8441 EL Heerenveen
Bezoekadres van de gemeente: Kerkgebouw Pniël, Leliestraat 3-5, 8441 DD Heerenveen
  Diensten elke zondagmorgen om 10.00 uur.
Telefoonnummer: Secretariaat: 0513 - 62 66 38 / b.g.g. 0513 - 64 84 05
E-mailadres
Website www.pniel-baptisten.nl
Fiscaal nummer informatie volgt
 1. Bestuurssamenstelling Baptistengemeente Heerenveen.

Het bestuur van de gemeente bestaat uit 4 gekozen leden en is verantwoordelijk voor het toezicht op en de leiding van de gemeente. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor een specifiek taakveld. Een van deze drie heeft tevens de functie van coördinator.

Het bestuur bestaat uit:

Bestuurslid Taakveld Organisatie, tevens coördinator

Bestuurslid Taakveld Mensen

Bestuurslid Taakveld Inhoud

Bestuurslid Taakveld Voorgangers

Het bestuur wordt ondersteund door leden van de gemeente in de functie van secretaris, penningmeester etc. Ook kunnen commissies of werkgroepen worden ingesteld voor het uitvoeren van bepaalde taken.

 1. Beleidsplan Baptistengemeente Heerenveen op hoofdlijnen.

De Baptistengemeente Heerenveen heeft een beleid dat pragmatisch is aangepast aan de actuele status van een kleinere gemeente met veel oudere leden. De plannen en ambities zijn bescheiden: "gewoon" een kleine gemeente zijn, met ‘goede contacten’ en een zekere ‘vrijheid in opvattingen’. Naast aandacht voor ‘missionaire zaken’ ligt de nadruk vooral op ‘pastoraat’: zorgen voor elkaar. De onderlinge zorg is een sterk punt binnen de gemeente. De voorganger draagt een eerste verantwoordelijkheid ten aanzien van de pastorale zorg aan ouderen, zieken en stervenden.
De gemeente steunt financieel een tweetal diaconale projecten in Afrika. Hiervoor is de werkgroep "Pniël over Grenzen" actief die allerlei activiteiten organiseert die geld opbrengen.

Baptistengemeente Heerenveen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.
De link naar het beleidsplan van de Unie-ABC is:
Beleidsplan unie
Het beleidsplan bevat twee bijlagen:
Bijlage 1
Bijlage 2

 1. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie-ABC. Zie
Salarisadviezen
Salarisadviezen Bijlage
Advies Spreekbeurtvergoeding
Gemeenste als Werkgever

De leden van het bestuur en leden van de diverse commissies/werkgroepen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij kunnen wel een vergoeding krijgen voor werkelijk gemaakte onkosten.

 1. De doelstelling van de Unie-ABC
De statuten van de Unie-ABC vermelden in haar statuten
Artikel 1
 1. De naam van de Unie is: Unie-ABC in Nederland, hierna te noemen de Unie.
 2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.
GRONDSLAG
Artikel 2 De Grondslag van de Unie is:
 • De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.
DOEL
Artikel 3 Het doel van de Unie is:
 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
Statuten Unie
Huishoudelijk reglement
Werkorde UBG 2014

 1. Verslag van de activiteiten van de gemeente

De Baptistengemeente Heerenveen maakt jaarlijks een jaarboekje en doet maandelijks verslag van haar activiteiten in het gemeenteblad. In het jaarboekje wordt verslag gedaan van alle diensten en activiteiten van het afgelopen jaar. Ook is de financiële verantwoording en begroting voor het komend jaar daarin opgenomen. Het jaarboekje wordt elk jaar door de gemeente in het voorjaar besproken en goedgekeurd.

Samengevat organiseert de Baptistengemeente Heerenveen, normaal gesproken, de volgende activiteiten:

 • wekelijkse diensten op zondagmorgen met maandelijks viering van het Avondmaal.
 • Wekelijks is er een koffie- inloopmiddag voor mensen uit de omgeving en eigen gemeenteleden. De eerste maandagmiddag van de maand rondom een thema.
 • Tenminste twee keer per jaar wordt een gemeentevergadering georganiseerd.
 • Acties en kaartverkoop en jaarlijks de Kerstverkoop t.b.v. de diaconale projecten in Afrika.
 • Andere bijeenkomsten naar behoefte.

De gemeente heeft een eigen kerkgebouw met een zaal voor vergaderingen en koffiedrinken na de dienst.

 1. Financiële verantwoording 

Standaardformulier publicatieplicht Kerkgenootschappen Jaar 2023